นิทรรศการและกิจกรรม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
• นิทรรศการชุด ดุจแสงประทีป ส่องทางวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมราโชบาย)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (การกำเนิดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (คุณูปการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและต่างประเทศ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ของประเทศไทยและต่างประเทศ

นิทรรศการกลาง (Main Pavilion)
นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศ ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ประกอบด้วย
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)
2. นิทรรศการ ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ (Mission to the Moon)
3. นิทรรศการ นิโคลา เทสลา: ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก (Nikola Tesla: the Man Who Changed the World)
4. นิทรรศการ มหัศจรรย์ เมืองแห่งธาตุ (The Miracle of Element City)
5. นิทรรศการ พินิจ พิพิธ-พันธุ์ : (Biodiversity AMUSU-um)
6. นิทรรศการ พลาสติกพลิกโลก (Plastic Changed the World)
7. นิทรรศการ ข้าวคือชีวิต (Rice is Life)
8. นิทรรศการ Maker Space ย้อนอดีตสิ่งประดิษฐ์ พลิกความคิดสู่อนาคต (Everyone can be an Engineer)
9. นิทรรศการ LEGO® Space Challenge Land

กิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา
• การประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019
• ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
• กิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (Kid Zone)
• กิจกรรมประกวดแข่งขันและประกวดของเล่นทางวิทยาศาสตร์
• ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์-ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์
• ห้องฉายภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ (Science Theatre)

การประชุม สัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LANDMARK

Kinetic Structures: “กระบวนทรรศน์เทคโนโลยี วิวัฒน์วิถีการพัฒนาประเทศ”

Inspiration: “Invert Pyramid | ปิระมิดหัวกลับ”
ด้วยแรงบันดาลใจจากกระเเสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่พระราชทานสัมภาษณ์ เมื่อ พ.ศ. 2525 ว่า…

“…เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพิรามิด มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และมีราษฎรอยู่เบื้องล่าง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอ และบริเวณไหล่อยู่เสมอ…”

 • โครงสร้างและกลไก Kinetic & Mechanics ทำหน้าที่แสดงผลสัมฤทธิ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่างๆ ในการพัฒนา ดิน น้ำ ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นหลักคิดนำทางแก่ปวงชนชาวไทย
 • ผู้เข้าชมงานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • จอภาพ Halo effect ด้านหน้าและหลัง จะนำเสนอปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  เพื่อสื่อสารถึงพระราชปณิธานที่ทรงน้อมนำแนวทางการพัฒนาประเทศของพระราชบิดามาต่อยอดปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สืบไป

๙ นิทรรศการหลัก (Pavilion)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)

จัดแสดง พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เป็นคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทยประกอบด้วย

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
 • นิทรรศการชุด ดุจแสงประทีป ส่องทางวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ
      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมราโชบาย)
      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (การกำเนิดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย)
      สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (คุณูปการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ความลับของดวงจันทร์  เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริง  กับประสบการณ์ 4 มิติ Virtual Reality

วันนี้เรากำลังสำรวจอะไรในอวกาศ
เทคโนโลยีใหม่สู่นอกโลก ให้อะไรกับเรา

ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ (Mission to the Moon)

50 ปีมาแล้ว ที่ชาวโลกได้รับรู้และสัมผัส “ดวงจันทร์” ในรูปแบบที่
ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านปฏิบัติการ Apollo 11  เมื่อจรวดทรงพลังถูกปล่อยจากพื้นโลกในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 และอีก 4 วันหลังจากนั้น โลกก็ได้เห็นรอยเท้าเล็กๆ บนดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ที่ห่างจากโลกไปเกือบ 4 แสนกิโลเมตร นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของมนุษยชาติ ในการพิชิตจุดหมายที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้

พบกับ….

 • นำเสนอการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งภารกิจ
  การพิชิตดวงจันทร์
 • พบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งดวงจันทร์ อันเป็นแรง
  บันดาลใจให้หลายคนอุทิศชีวิตเพื่อเรียนรู้ดวงจันทร์อย่างใกล้ชิด
 • รับรู้ถึงพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับนาทีประวัติศาสตร์เมื่อ นีล อาร์มสตรอง ประทับรอยเท้าของเขาลงบนดวงจันทร์
 • พร้อมทำความรู้จักกับปฏิบัติการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการสำรวจอวกาศ ตลอดจนผลิตผลจากโครงการสำรวจอวกาศที่น่าทึ่ง การผจญภัยไปสู่ดินแดนแห่งใหม่นอกโลก
 • ปลุกพลังแห่งการค้นหาสิ่งท้าทาย และนักท่องอวกาศคนต่อไป อาจเป็นคุณ
 •  

พลาดไม่ได้กับ....

จำลองสถานการณ์ภาวะไร้น้ำหนัก MOON WALK

ประสบการณ์ 4 มิติ Virtual Reality

การเรียนรู้ของมนุษย์ไม่สิ้นสุด!
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนโลกได้มากขนาดไหน?

นิโคลา เทสลา: ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก
(Nikola Tesla The Man Who Changed the World)

พบเรื่องราวของบุรุษผู้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ นิโคลา เทสลา อัจฉริยะชาวโครเอเชีย
ผู้ปูพื้นฐานแห่งระบบไฟฟ้ากระแสสลับและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน

พบกับ…   

 • สัมผัสชีวิตและผลงานอันน่าทึ่งของ นิโคลา เทสลา
  นักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค
 • ตื่นตาไปกับผลงานที่สร้างคุณูปการอย่างคณานับต่อโลกใบนี้

“ขดลวดเทสลา” ที่สามารถสร้างไฟฟ้าแรงสูงกว่าหมื่นโวลต์ พร้อมทั้งผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ยังรอคอยการต่อยอด

ไม่แน่ว่า…เรื่องราวของอัจฉริยะผู้นี้
อาจปลุกวิญญาณนักประดิษฐ์ในตัวคุณ
ให้เปลี่ยนพลังความคิดสร้างสรรค์
ให้เป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ที่โลกกำลังรออยู่ก็เป็นได้

หากเราใช้ทรัพยากรของโลกอย่างไม่ยั้งคิด โลกจะเป็นที่อยู่ของเราต่อไปอีก

มหัศจรรย์ เมืองแห่งธาตุ (The Miracle of Element City)

นำเสนอ “ธาตุ” ตามสมบัติที่โดดเด่นของหมวดหมู่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ในบรรยากาศตื่นตาตื่นใจที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของธาตุที่โดดเด่นในหมวดหมู่นั้นๆ  โดยสอดแทรกเนื้อหาอย่างแนบเนียนของวิวัฒนาการของตารางธาตุ 150 ปีที่ผ่านมา และความรู้พื้นฐานของธาตุ อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้เรื่องตารางธาตุเป็นไปอย่างสมบูรณ์   

พบกับ...

การร่วมฉลองปี ค.ศ. 2019 เป็นปีตารางธาตุสากล (The International Year of the Periodic Table of Chemical Elements : IYPT2019)

กิจกรรม ทดสอบสีเปลวไฟของธาตุ
– ทดสอบสีเปลวไฟของธาตุ
– Calcium in Water
– ก๊าซเปลี่ยนสี
– บิงโกตารางธาตุ
– มหัศจรรย์ไนโตรเจนเหลว

หากวันนี้ เราไม่คุ้มครอง รักษา ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้คงอยู่กับโลกไว้  
วันข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไร?

พินิจ พิพิธ-พันธุ์ (Biodiversity AMUSUE-um)

เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการจัดแสดงในรูปแบบของ Collection base ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

คุณจะพบกับ...

 • นำเสนอเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งของประเทศไทย และของโลก ผ่านพิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา ที่ถอดแบบมาจากสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน
 • จัดแสดงการจัดเก็บความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของตัวอย่างดอง, ตัวอย่างแห้ง และสัตว์สตัฟฟ์

พลาดไม่ได้กับ....

ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่หายากของประเทศไทยจำนวนกว่า 500 ตัวอย่างและการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างจัดแสดงจาก
1. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
4. อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
5. สวนนงนุช
6. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้าขยะล้นโลก เราจะทำอย่างไร

จริงหรือไม่? ที่เขาว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย

พลาสติกพลิกโลก (Plastic Changed the World)

ทุกคนสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้โดยเริ่มที่ตัวเราเพียงใช้อย่างเหมาะสม
ใช้เท่าที่จำเป็น และจัดการอย่างถูกวิธี ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณจะพบกับ...

 • นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ
 • ร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมพลาสติกสารพัดประโยชน์จึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและกำลังกลับมาทำร้ายมนุษย์
 • ใครคือผู้ร้ายตัวจริง และเราจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองได้อย่างไร

พลาดไม่ได้กับ....

Plastic Footprint Calculate 
วันนี้ เราใช้พลาสติกไปกี่ชิ้น

Workshop: UPCLYCLING

เกม.. พลาสติกนี้ ใช้กี่ครั้ง

ถ้าไม่มีข้าว เราจะกินอะไร?

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าว
และส่งออกข้าว ที่สำคัญของโลก

ข้าวคือชีวิต (Rice is Life)

นำเสนอความสำคัญของข้าวต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในเขตภูมิภาคหนึ่งของโลก
นำเสนอการเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกาย ผ่านเรื่องราวและการจัดแสดงด้วยชิ้นงานสื่อสัมผัสที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของข้าว

พบกับ...

 • เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวที่หลากหลายของในแต่ละประเทศที่มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
 • สาธิตการทำอาหาร (ข้าวแต๋น ข้าวปั้นญี่ปุ่น ข้าวเม่า) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว (ข้าวไรซ์เบอรี่สครับผิว และสบู่)
 • ความสำคัญของข้าว ในหลากหลายมิติ (ประเภทของข้าว ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทยและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว)   
 • ชมบรรยากาศท้องทุ่ง บนสะพานที่ทอดผ่านแปลงนาข้าวที่เขียวขจี ได้สัมผัสกับต้นข้าวตั้งแต่การปลูกถึงการเจริญเติบโต ตั้งแต่เป็นต้นกล้า เติบโตเขียวขจีเต็มที่ และผลิรวงสีทอง พร้อมกับแวะถ่ายรูปกับหุ่นไล่กาเก๋ๆ
 • ประสบการณ์จำลองวิถีการทำนา ตั้งแต่การไถนา การหว่านข้าว การดำนา จนถึงการสีข้าว ผ่านชิ้นงานแบบสื่อสัมผัส ได้เล่น ได้เรียนรู้ ด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง

คุณสามารถเป็นวิศวกรได้ไหม

คิดค้น ทดลอง ลงมือทำด้วยตนเอง
แล้วเราจะได้อะไร

Maker Space : ย้อนอดีตสิ่งประดิษฐ์ พลิกความคิดสู่อนาคต
(Everyone can be an Engineer)

ทุกคนเป็นนักประดิษฐ์ หรือ นวัตกร ได้ ด้วยการได้เริ่มลงมือทำ

พบกับ...

 • Maker Space พื้นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเน้นการประดิษฐ์ คิดค้น ทดลอง ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • นิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอถึงการย้อนไปในอดีตของสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยน เรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  
 • เน้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ
  – กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) ซึ่งช่วยสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  –  การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
  –  ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
  และอาจต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไปสู่นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้ต่อไป

เปิดจินตนาการแห่งการเรียนรู้
ฝึกฝนทักษะกับการประดิษฐ์

LEGO® Space Challenge Land

กิจกรรมการคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ จินตนาการจากเลโก้ในรูปแบบต่างๆ  ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะให้กับเยาวชน ได้ทุกช่วงวัย นำเสนอในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง

พบกับ...

 • การเปิดตัวกิจกรรมต้นแบบ Spike Prime ด้าน “STEAM Education” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • ความเป็นมาของ LEGO
 • กิจกรรม LEGO Education
 • สนุกสนานพร้อมลงมือทำ ไปกับนิทรรศการ Perspective City Mars Exploration
 • พื้นที่ Free Play Area บนเรือใบจำลอง
 • กิจกรรม Product Portfolio ที่เป็นกิจกรรมตามแต่ละช่วงอายุของผู้เข้าชม
 • Hands-on area ต่อเลโก้ เขียน Coding ทดลองบังคับหุ่นยนต์ในสนามแข่งขัน FLL และ Space Challenge

หน่วยงานร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
The LEGO Group Aastvej 1. DK-7190 Billund Denmark
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมสำหรับเยาวชน

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
Lab 1: ช่อกระเชอ เฮอร์บาเรียม
Lab 2: ภารกิจพิชิตอวกาศ
Lab 3: pH อินดิเคเตอร์ กับโครมาโทกราฟี
Lab 4: วิทยาศาสตร์ของขนมถ้วยฟู
Lab 5: แฉหมดเปลือก
Lab 6: 16-20 ส.ค. Fun Animation with KidBright
21-25 ส.ค. เคมีเรืองแสง
Lab 7: Amber of Life
Lab 8: ความสมดุล (Balance)

ลานประกวดแข่งขัน
ผลงานโครงงาน – สิ่งประดิษฐ์ – ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์

ลานกิจกรรมประกวดแข่งขัน
และประกวดของเล่นทางวิทยาศาสตร์

KID ZONE
ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
รองรับผู้ชม 50-100 ที่นั่ง

Prime Minister’s Science Award 2019
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน
และครูวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกรับรางวัล
Prime Minister’s Science Award
ประกวดแข่งขันและจัดแสดงผลงาน: 16 สิงหาคม 2562
ประกาศผลและมอบรางวัล: 17 สิงหาคม 2562