นิทรรศการและกิจกรรม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563”

วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ประกอบด้วย
1)  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) 
2)  นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและต่างประเทศ 
3)  นิทรรศการกลาง (Main Pavilion) 
4)  กิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21
5)  การประชุม สัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6)  การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (ROYAL PAVILION)

จัดแสดง พระอัจฉริยภาพ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย

 • พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระราขบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 • พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 
 • พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
 • พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 • พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 • สถาบันกษัตริย์กับการอุดมศึกษา นำเสนอพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมราโชบาย), พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (การศึกษา) และ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วิทยาศาสตร์และการแพทย์) 

นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและต่างประเทศ

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

นิทรรศการกลาง (Main Pavilion)

นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศ ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน  

นิทรรศการกลางในปี 2563 ประกอบด้วย

 • 1 วัน (บนดาว) อังคาร  SOL#1 : A DAY ON MARS
 • ขบวนการพิทักษ์พืช พิทักษ์โลก  PLANT RANGER
 • เจาะนวัตกรรมเกม  TECH BEHIND GAMES
 • มหันตภัยจิ๋ว  MICRO MONSTER
 • อนาคตออกแบบได้  SUSTAINABLE DESIGN
 • โค้ดลับ รหัสมนุษย์  GENOME: HUMAN SECRET CODE
 • เมกเกอร์: คุณสร้างอนาคต  MAKER: MAKE YOUR FUTURE
 • นิทรรศการต่างประเทศ THE INTERNATIONAL PAVILION

กิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Hybrid Science Lab) 
 • ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์-ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์

การประชุม สัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

EXHIBITION LANDMARK

“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”

Symbolic Mechanics โครงการทดลองส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรภายในพระราชวังสวนจิตรลดา ได้แก่ โครงการแปลงนาข้าวทดลอง โรงสีข้าว โรงโคนม บ่อเลี้ยงปลานิล โรงงานเชื้อเพลิงชีวภาพ กังหันระหัดวิดน้ำ โรงกระดาษสา และโรงแกลบ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช“พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ท่ามกลางกระแสการแสวงหา อาณานิคมของชาติมหาอำนาจจากโลกตะวันตก พระมหากษัตริย์จากประเทศเล็ก ๆ อย่างสยาม ได้แสดงพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ เมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ เวลา และตำแหน่งการเกิดสุริยุปราคา เต็มดวง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถือเป็นการแสดงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ เหตุการณ์ครั้ง นั้นนับเป็นก้าวสำคัญ แห่งการพัฒนาวิทยาการของชาติและเป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและความทุ่มเทพระวรกายในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งการพัฒนาชาติ อย่างแท้จริง

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ กลยุทธ์แห่งนักปราชญ์ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาวิทยาการของประเทศ วิทยาศาสตร์แห่งสยามรากฐานแห่งการพัฒนา ตามรอยพระบาท พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มหาราชจอมราชันย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อที่จะเข้าไปรับทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาศาสตร์หลากหลายแขนง และทรงใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และสามารถแยกย่อยเป็น 23 หลักการทรงงาน เพื่อใช้แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ดังแสดงให้เห็นจากการดำเนินงานโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนพื้นที่ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจสาเหตุของปัญหา เข้าถึงประชาชน สร้างจิตสำนึก พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ป่าต้นน้ำ ตลอดจนสู่ท้องทะเล นำหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ และได้รับผลสำเร็จอย่างชัดเจน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย โดยเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ ขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศ อาทิ โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกภาคส่วนภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าและสองฝั่งคลอง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ทุกภูมิภาค พัฒนาเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และทรงให้ประชาชน รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้วัตถุดิบนั้นคงอยู่ เกิดเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ พระวิสัยทัศน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มคุณค่าทรัพยากรสู่ความยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีพระราชดำริที่จะพลิกฟื้นป่าตะวันตก ในพื้นที่เหมืองผาแดง ซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่สังกะสีมาก่อน ให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ และให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่ง แวดล้อมในด้านต่าง ๆรวมถึง สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ พระวิสัยทัศน์และพระราชดำริ รักษาป่าตะวันตก การศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงให้ความสนพระทัยและให้ความสำคัญด้านการศึกษาและวิจัยเรื่องสาเหตุและกลไกการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล เพื่อบำบัดรักษาโรคด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ และพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาการรักษา โรคมะเร็งในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ โครงการรักษาโรคมะเร็ง ยาเพื่อประชาชน ในคุณภาพสูงและราคาที่เข้าถึงได้

สถาบันกษัตริย์ไทยกับการอุดมศึกษา

นับแต่อดีตพระมหากษัตริย์ไทย ทรงมีบทบาทสำคัญต่อการวางรากฐานการศึกษาของไทยมาโดยตลอด เริ่มเห็นเป็นแบบแผนตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาแบบไทยบริสุทธิ์คือไม่มีเนื้อหาสาระของตะวันตกเข้ามาปะปน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาสและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนหนังสือ และให้ตั้งโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้นำวิชาการ มาเข้ารับราชการเพื่อช่วยพัฒนาบ้านเมือง แนวคิดจัดตั้ง มหาวิทยาลัย จึงได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงสืบสานพระราชปณิธาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้กำเนิดขึ้นจากการขยายกิจการของ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ เพื่อเปิดสอนผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาระดับสูง

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” ทรงปรับปรุงการศึกษาแพทย์ ซึ่งถือเป็นรากฐานด้านการแพทย์ของไทยจนถึงปัจจุบัน และส่งผลต่อความเจริญในวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาแพทย์ รวมทั้งความเจริญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทรงพัฒนาบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาการในสาขาต่างๆด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานให้เป็นทุน 

นิทรรศการจะนำเสนอ การศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงตั้งต้น การก่อตั้งมหาวิทยาลัย การยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษา

นิทรรศการหลัก (Main Pavilion)

นิทรรศการ 
1 วัน (บนดาว) อังคาร  
(SOL#1 : A DAY ON MARS)

จำลองการใช้ชีวิต 1 วัน อาศัยอยู่บนดาวอังคาร

“สัมผัสความท้าทายในภารกิจ การใช้ชีวิตบนดาวอังคาร ผ่านประสบการณ์จำลอง พบกับที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์สีแดงอันเป็นความหวังใหม่ของมนุษยชาติ เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพ เรื่องราวประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการสำรวจดาวอังคารที่เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ได้มาถึงดาวดวงนี้”

นิทรรศการและกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเรื่องราวด้านการสำรวจอวกาศที่เกี่ยวข้องกับดาวอังคาร เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพ และทรัพยากรบนดาวอังคาร ค้นหาร่องรอยของน้ำซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เสริมสร้างจินตนาการด้วยแนวความคิดในการใช้ชีวิตบนดาวดวงใหม่ พร้อมแทรกสาระที่จะสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกในปัจจุบัน

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
Mars Exploration 
ร่วมออกเดินทางไปยังดาวอังคารเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษยชาติ พบเรื่องราวความท้าทาย และเรียนรู้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในอวกาศ รู้จักดาวอังคารในมุมมองที่หลากหลาย เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของดาวอังคาร พร้อมเรื่องราวของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและโครงการสำรวจดาวอังคารในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ การเดินทาง การถ่ายภาพ การสำรวจน้ำ ชั้นบรรยากาศ แร่ธาตุ

Mars Live 
ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย อาหาร การแต่งกาย หรือแม้กระทั่งยารักษาโรค จำลองสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสำรวจดาวอังคารในรูปแบบ Immersive interactive live show “ No Place Like Home”

นิทรรศการ 
ขบวนการพิทักษ์พืช พิทักษ์โลก (PLANT RANGER)

ฝึกฝนเป็นผู้กล้า ปกป้องพืชและกอบกู้โลกให้พ้นวิกฤต

เมื่อโลกกำลังถึงกาลวิบัติ Plant Killer ออกอาละวาด ครอบงำจิตใจมนุษย์ บงการให้กระทำย่ำยีต่อพืช ความเดือดร้อนกระจายทุกหย่อมหญ้า พืชพรรณล้มตาย เราจึงจำเป็นต้องรวบรวมผู้กล้ามาร่วมขบวนการพิทักษ์พืช (Plant Rangers) เพื่อช่วยกอบกู้โลกให้พ้นวิกฤตนี้ เพราะ “พืช” คือ สิ่งมีชีวิตที่โอบอุ้มทุกสรรพชีวิตและมีคุณค่ายิ่งต่อโลกใบนี้ หาก “พืชถูกทำลาย” นั่นหมายถึง “โลกถูกทำลาย” และหมายถึง “เราทุกคน…ก็ถูกทำลาย” ด้วยเช่นกัน

 

เนื่องในการเฉลิมฉลองปีสากลแห่งสุขภาพพืช (International Year of Plant Health) ที่มุ่งขจัดความหิวโหย ลดความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้คติพจน์ “ปกป้องพืช ปกป้องชีวิต” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนิทรรศการ “ขบวนการพิทักษ์พืช พิทักษ์โลก (Plant Rangers)” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าขบวนการผู้พิทักษ์พืช Plant Rangers กับจอมวายร้าย Plant Killer เพื่อช่วยกอบกู้โลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตจากพืชพรรณล้มตาย โดยหวังกระตุ้นเตือนและปลูกฝังแนวคิดจิตอนุรักษ์แก่เยาวชนผู้จะเป็นกำลังสำคัญของโลกในอนาคตต่อไป ภายใต้การนำเสนอที่สนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้เรื่องพืชอย่างครบครัน 

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
ภายในนิทรรศการได้จำลองเป็นศูนย์ปฏิบัติการลับของขบวนการผู้พิทักษ์พืช Plant Rangers อันเป็นสถานที่ที่รวบรวมและฝึกฝนเหล่าผู้กล้าเพื่อมาร่วมทีมขบวนการพิทักษ์พืช โดยภายในแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้

ห้องโถง เป็นพื้นที่แนะนำและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรและพืชต่าง ๆ
ห้องปฏิบัติการ Plant Ranger: Food(Highlight) ฝึกปกป้องพืชให้อาหาร เพราะ “พืช” คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการสร้างอาหารของพืช เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน และลดความอดอยากหิวโหยตามเป้าหมายองค์กร พร้อมขัดขวางการทำลายพืชจาก Plant Killer
ห้องปฏิบัติการ Plant Ranger: O2 ฝึกปกป้องพืชให้อากาศ เพราะ “พืช” คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้ เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตก๊าซออกซิเจนของพืช และช่วยกันลดการสร้างมลพิษทางอากาศ
ห้องปฏิบัติการ Plant Ranger: Home ฝึกปกป้องพืชให้บ้าน เพราะ “พืช” คือ บ้านของสรรพชีวิต ทำความเข้าใจบทบาทของพืชในฐานะบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และช่วยกันรักษาบ้านให้สวยงามสมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการ Plant Ranger: H2O ฝึกปกป้องพืชให้น้ำ เพราะ “พืช” ช่วยสร้างสมดุลวัฏจักรน้ำ ทำความเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของพืชในวัฏจักรน้ำ ช่วยกันขัดขวางการทำลายป่าและแหล่งต้นน้ำ
ห้องปฏิบัติการ Plant Ranger: Harmony ฝึกปกป้องพืชให้ความรื่นรมย์ เพราะ “พืช” สามารถสร้างความรื่นรมย์และเยียวยาจิตใจได้ ทำความเข้าใจพืชในฐานะผู้มอบความรื่นรมย์ ช่วยกันขัดขวางการใช้สารเคมีและทำลายพืชทุกชนิด
ห้องกิจกรรม ผู้กล้าสามารถเลือกเป็น Plant Rangers ที่ตนเองชื่นชอบและออกไปปกป้องพืช พร้อมกิจกรรมการสร้างสวนถาดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลและปกป้องพืชได้ด้วยสองมือเรา และกิจกรรมสนุกสนานมากมายบนเวที อาทิ Research Show by Naturalist บิงโกพืชพรรณ และกิจกรรมตอบคำถามคว้ารางวัล

นิทรรศการ
อนาคตออกแบบได้
(SUSTAINABLE DESIGN)

เรียนรู้ และสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

“วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงซึ่งให้ความสำคัญกับผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้มนุษย์และโลกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นิทรรศการและกิจกรรมที่แสดงถึงวิกฤติของโลกด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด มลพิษทางอากาศ ภาวะขาดแคลนน้ำ ขยะ การสูญพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ หากเรายังดำรงชีวิตตามวิถีเดิม เราอาจต้องเผชิญการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เกิดจากตัวเราเอง แต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้ มาเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ เปลี่ยนแปลงเพื่อหาทางรอด และสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มได้ที่ตัวเรา

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
World Crisis วิกฤติจากพฤติกรรมของมนุษย์
สำรวจพฤติกรรมมนุษย์ และเรียนรู้ผลกระทบของกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวิกฤติต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญ พบตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ และเทคโนโลยี AR ที่แสดงภาพ 3 มิติของเชื้อก่อโรคระบาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

Sustainable: A way of life เปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน
สำรวจบ้านแห่งความยั่งยืนที่รวบรวมแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนวัตกรรุ่นใหม่ที่รักสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และร่วมสนุกกับกิจกรรมนักออกแบบเพื่อความยั่งยืนรุ่นเยาว์ เกมส์กระดาน (Board game) สื่อการเรียนรูปแบบเกมส์ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร

นิทรรศการ
เจาะนวัตกรรมเกม
(TECH BEHIND GAMES)

เรียนรู้นวัตกรรมในการพัฒนาเกมจนมาเป็นกีฬาออนไลน์

“สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในจักรวาลแห่งเกม จาก การละเล่น ต้นกำเนิดเกมในอารยธรรมโบราณสู่ โลกแห่งเกม ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผ่านพัฒนาการทางเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รู้จักอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งแวดวงการพัฒนาเกมและแวดวง E-Sports นำไปสู่การสร้างแรงบัลดาลใจในการต่อยอดนวัตกรรมในอนาคต”

นิทรรศการและกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเรื่องราวของการละเล่น เกม และกีฬาออนไลน์ รู้จักพัฒนาการและเข้าใจกระบวนการคิด การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผสานในออกแบบเกมและกีฬาออนไลน์ ผ่านมุมมองใหม่ในการสร้างความรู้ ความบันเทิง ท้าทายความสามารถ และเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหา และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเกม ผ่านการเล่าเรื่องที่ทำให้คุณอาจมองภาพ การเล่นเกม ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
World of E-Sports
สัมผัสสนามแข่งขัน E-Sports จำลอง และสวมบทบาทเป็นนักกีฬา E-Sports ที่ต้องใช้ทักษะในการแข่งขันเป็นอย่างมาก

History of Game Technology
รู้จักจุดเริ่มต้นของเกมยุคโบราณ (Pre Modern) และวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของเกมสมัยใหม่ (Modern)  พบความโดดเด่นของเทคโนโลยีในแต่ละยุคที่มีความสัมพันธ์กับเกม พร้อมการแนะนาให้รู้จักเกมในอนาคต Cloud Gamming  จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของเกมกีฬา E-Sports ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

E-Sport Technology & My Dream Career
รู้จักความเป็นมาและประเภทของ E-Sports เรียนรู้ทักษะที่ใช้สำหรับการแข่งขัน E-Sport แต่ละประเภทเข้าในเทคโนโลยีในการแข่งขัน E-Sport และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพในฝันของหลายๆ คนในโลกอนาคต

 

นิทรรศการ
มหันตภัยจิ๋ว
(MICRO MONSTER)

รู้เท่าทันอันตรายจากเชื้อโรค ด้วยวิธีการปฏิบัติทางสุขอนามัย

“การแพร่ระบาดของโรค กระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายอย่างจำเป็นต้องเปลี่ยนไป โดยที่ “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” เข้ามามีบทบาทชัดเจนมากขึ้น กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของผู้คน”

นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์ (International Year of the Nurse and the Midwifery) ในวาระครบรอบ 200 ปี วันเกิดของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลชาวอังกฤษ ผู้มีคุณูปการต่อระบบแผนงานพยาบาลสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการป้องกันตนเอง รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดที่จะยังอยู่กับมนุษย์ไปอีกนาน เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
พบไนติงเกล 
เสนอประวัติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลชาวอังกฤษ ที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่การพยาบาลและการสร้างสุขอนามัยที่ดีในปัจจุบัน

โลกของเชื้อโรค 
เรื่องราวของโรคระบาดที่เกิดจากจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคระบาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบกับเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ในพื้นที่ที่คาดไม่ถึงในบ้าน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับใช้ยาปฏิชีวนะ

ทางรอดจากโลก 
สัมผัสประสบการณ์การป้องกันตนเองด้วยหลักปฏิบัติทางสุขอนามัยที่ถูกวิธีผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามวิถีของความปกติใหม่ (New normal)

นิทรรศการ
โค้ดลับ รหัสมนุษย์
(GENOME: HUMAN SECRET CODE)

รู้จักกับจีโนม แบบพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิต

“จีโนม คือมวลสารพันธุกรรมทั้งหมด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความรู้ ความเข้าใจเรื่องจีโนม สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจและการอนุรักษ์”

นิทรรศการและกิจกรรมที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาจีโนม (Genome) ของสิ่งมีชีวิต เพื่อหารูปแบบการจัดเรียงตัว การทำงานของยีน (Gene) ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและความสัมพันธ์ของยีนกับสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่และผลของยีนแต่ละตัวต่อการแสดงออกของสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมถึงการนำความรู้ด้านการศึกษาจีโนมไปใช้ทั้งในเชิงการแพทย์ ชีววิทยาสังเคราะห์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการ Genomics Thailand

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
Cells & Nucleus เซลล์และนิวเคลียส นิยามบทบาทของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์และนิวเคลียสและบทบาทการเป็นที่บรรจุสารพันธุกรรมเกือบทั้งหมด

Chromosome-DNA/RNA-Gene ภาพรวมจากเซลล์ สู่ ยีนส์ Chromosome ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เช่น พืชและสัตว์ และการตรวจหาสืบหาและประโยชน์ในการพิสูจน์ DNA

Genomics Thailand จีโนมคือแบบพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิต จีโนมสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ ภาพรวมโครงการ Genomics Thailand และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

นิทรรศการ
เมกเกอร์: คุณสร้างอนาคต
(MAKER: MAKE YOUR FUTURE)

ทุกคนสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้

“หัวใจของการเป็นเมกเกอร์ ต้องทำด้วยความสนุกและมีความสุขที่ได้ลงมือทำประดิษฐ์ คิดค้น แก้ปัญหา และแบ่งปัน”

นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเป็นเมกเกอร์ (Maker) ในการสร้างสรรสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่การทำธุรกิจของตนเอง ที่ใคร ๆ ก็เป็นเมกเกอร์ได้ และเมกเกอร์มีอยู่ในทุกสาขาอาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจจากเมกเกอร์ต้นแบบที่จะนำเสนอถึงปัญหาอุปสรรคที่พบและการก้าวผ่านอุปสรรคสู่อาชีพและการทำธุรกิจ    รวมทั้ง เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้าน Critical Thinking and Problem Solving และ Creativity and Innovation และประสบการณ์เรียนนอกห้องเรียนและส่งเสริมให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
รู้จักกับระดับของ Maker 
Zero to Maker Maker to Maker Maker to Market 

เมเกอร์ต้นแบบ (Maker Idol) 
นำเสนอนักเมกเกอร์ที่ประสบผลสำเร็จด้วยการสร้างรายได้จากการแก้ปัญหา 

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

นิทรรศการ นิทรรศการต่างประเทศ The International Exhibition

นิทรรศการ อยู่อย่างไรกับโควิด 19 (Living with COVID-19)

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 นับเป็นอีกหนึ่งวัฏจักรการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีรูปทรงคล้ายมงกุฎ ที่มีผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 35 ล้านคนทั่วโลก ในระหว่างการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทุกคนบนโลก ยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับ สมรภูมิการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ กับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยการทำความเข้าใจกลไกป้องกันการติดเชื้อด้วยนวัตกรรมหลากหลาย การเตรียมร่างกายของเราให้เกิดภูมิคุ้มกัน และสารพัดวิธี สำหรับการรับมือโรคโควิด 19 ไม่ว่า สมรภูมิครั้งนี้ ใครจะชนะ แต่การพร้อมใจปรับตัวของทุกคนบนโลก ด้วยวิธีการและนวัตกรรมที่หลากหลาย จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ ไม่ว่าในอนาคตจะเกิดโรคระบาดอีกกี่ครั้งก็ตาม

ไฮไลท์ HIGHLIGHT

 • “ใบสั่งยาสีเขียว” ใบสั่งยาตามธรรมชาติที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง เช่น การพาตนเองใกล้ชิดธรรมชาติ การทำงานอดิเรกในบรรยากาศแสนสบาย
 • “แข็งแกร่งจากภายใน” เรียนรู้กลไกป้องกันร่างกายของเราด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 
 • “การออกแบบพื้นที่” ที่นำหลักการด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 มาผสานกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงนวัตกรรมแปลกใหม่ ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • “เตรียมตัวออกจากบ้าน” ที่จะนำทุกท่านจุดประกายการป้องกันตนเองในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในวันนี้และอนาคต 

          หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ อยู่อย่างไรกับโควิด-19

 • ริเวอร์มิวเซียม แบงค็อก ไอคอนสยาม
 • Thailand Creative & Design Center (TCDC)
 • Taiwan Design Research Institute (TDRI)
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)​

นิทรรศการ 40 ปี กับ เลโก้ เอ็ดดูเคชั่น (40 Years of LEGO ® Education)
สร้างเสริมประสบการณ์การการเรียนรู้ด้าน STEAM Education ผ่าน LEGO ® ตัวต่อรูปเหลี่ยมที่คุ้นเคย สัมผัสประสบการณ์ทำสิ่งประดิษฐ์ Hands-on และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบของ Digital และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องกลอย่างง่าย โดยสังเกตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พบเห็นโดยเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ไฮไลท์ HIGHLIGHT
นิทรรศการนำเสนอกิจกรรม

 • ฝึกความคิดสร้างสรรค์ใช้ตัวต่อ LEGO ® เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 • ฝึกการเขียนโปรแกรม Scratch โดยใช้หุ่นยนต์ Spike Prime ในการทดลองฝึกการบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัติ

           หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 40 ปี กับ เลโก้ เอ็ดดูเคชั่น

 • The Danish Embassy
 • Lego Education by Gammaco (Thailand) Co., Ltd.
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กิจกรรมสำหรับเยาวชน

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

 • กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Hybrid Science Lab
  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในภายในงาน ฯ และเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ (Online Science Lab)

  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (On-site): ห้อง Jupiter 10 – 13
  จำนวน 4 ห้อง 8 ชุดการทดลอง
  1 Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง หรรษากระจกเงา
  2 Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ครบเครื่องเรื่องวงจร
  3 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หอคอยหลากสีกับอัญมณีลึกลับ
  4 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักจั่นเสียงใส
  5 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หล่อ-แบบ-ธรรมชาติ
  6 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง KIDS CAN CODE
  7 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝนกรด ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต…เราต้องรอด!!!
  8 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินมหัศจรรย์ (Magic crystal soil)

 • กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)
  จำนวน 8 ชุดการทดลอง
  1 Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง หรรษากระจกเงา
  2 Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ครบเครื่องเรื่องวงจร
  3 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หอคอยหลากสี
  4 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักจั่นเสียงใส
  5 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตกผลึกของดวงดาว
  6 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Unplugged Coding for Kids ภารกิจพาฉันสู่จุดหมาย
  7 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปั้นแป้งแฝงวิทย์
  8 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใยที่ซ่อนอยู่

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ www.thailandnstfair.com

 • ลานประกวดแข่งขันผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
         Student Science Project Competition

พื้นที่การประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงผลงานโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธรรมชาติวิทยาของเยาวชนไทยทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย

 • วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
 • วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ภายในพื้นที่กิจกรรม ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 และผลงานภาพวาดจินตนาการและการ์ตูนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลางของประเทศไทย

นิทรรศการหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน

หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Department of Science Service
DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์ นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์และความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ BCG โดยมีผลิตภัณฑ์กระดาษเป็นสื่อหลัก กระตุ้นให้เห็นความสำคัญการใช้ประโยชน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการคิด ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
วว.วิจัยนวัตกรรมขับเคลื่อน BCG Economy Model นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน วทน. ของ วว. ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG ในรูปแบบนิทรรศการ/กิจกรรม เสริมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ผู้ปกครอง เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
OAP Save the World นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ความมั่นคงปลอดภัย (Security Culture) จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ทางรังสีและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางรังสีในธรรมชาติ ตัวอย่างสิ่งของที่มีปริมาณรังสีในธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสีผ่านสื่อนิทรรศการเสมือนจริง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
OAP Save the World นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ความมั่นคงปลอดภัย (Security Culture) จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ทางรังสีและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางรังสีในธรรมชาติ ตัวอย่างสิ่งของที่มีปริมาณรังสีในธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสีผ่านสื่อนิทรรศการเสมือนจริง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency
ความรู้สู้เจ้าตัวร้าย (โควิด-19) นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ในเรื่องการวิจัย พัฒนา เพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 นำเสนอข้อมูลความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือและป้องกันโรคโควิด-19: โซนรู้จักเจ้าตัวร้าย ให้ความรู้พื้นฐานผ่านสื่อจัดแสดงแบบ infographic, โซนรู้เท่าทันเจ้าตัวร้าย การนำความรู้ที่มีอยู่มาวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือ ป้องกัน และพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง, โซนรู้ไว้ชีวิตวิถีใหม่-สู้ภัยโควิด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยและผลงานวิจัยที่สามารถป้องกันได้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Innovation Agency (Public Organization)
STEAM 4 INNOVATOR ACADEMY นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่นำความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย นิทรรศการประกอบด้วยกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์และรูปแบบออนไลน์ เยาวชนจะได้ฝึกเป็นนวัตกรจิ๋วที่สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม ผ่านด่านต่าง ๆ ใน LEARNING STATION ตามกระบวนการของ STEAM 4 INNOVATOR ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานในการเป็นนวัตกร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าและเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)
NIMT Fight COVID-19: ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบ New Normal ด้วยมาตรวิทยา นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ บทบาทหน้าที่ของงานด้านมาตรวิทยาในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและลดการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ การใช้แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายที่ถูกต้อง การใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี และการให้ความรู้และหลักการทำงานของหน้ากากความดันบวก (PAPR)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)
SPACE FRONTIER นิทรรศการและกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับผู้เข้าชมในมุมมองที่ว่า “คนไทยเก่ง คนไทยทำได้ และไม่แพ้ชาติในใดโลก” เปิดโอกาสในการพัฒนากำลังคนและเยาวชนของชาติที่มีความฝันที่จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายอวกาศ และเตรียมความพร้อมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 นำเสนอมุมมองและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในงานวิจัยในอวกาศและการสำรวจอวกาศ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยและงานสำรวจ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
20 ปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ในปี 2563 เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจหลากหลายปรากฏการณ์ เช่น ปรากฏการณ์จันทรุปราคา สุริยุปราคาบางส่วน ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคารใกล้โลก ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด ฝนดาวตก และที่น่าสนใจที่สุดในรอบปีจะเกิดปรากฏการณ์ The Great Conjunction 2020 ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี นิทรรศการนำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องช่วยหายใจ เทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล เทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตามดาวเทียมและวัตถุที่มาจากนอกโลก รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องฟ้าและความสวยงามของภาพถ่ายดาราศาสตร์จากนักดาราศาสตร์สมัครเล่นทั่วประเทศไทย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council
BCG in Action เปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมและเกมที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้และปลูกจิตสำนึกหัวใจสีเขียวให้กับคนไทย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความ สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์, อุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
BCG เทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)
ซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์ นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเครื่องกำเนิดแสงฯ ระดับพลังงาน 3 GeV ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
Hydro-Informatics Institute (Public Organization)
การบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับภายใต้แนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและขยายการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)
เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการเรียนรู้วิถีแห่งนวัตกรรมปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Knowledge Center
นวัตกรรมภาพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum, Thailand
25 ปี แห่งความสำเร็จและก้าวต่อไปของ อพวช. (The NSM’s 25 years of Achievement and Moving Forward) กว่า 25 ปี บนเส้นทางของการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้พัฒนานิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ มีผล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน อพวช. มีผลงานและบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนไทยทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2563 อพวช. จึงได้พัฒนานิทรรศการชุด 25 ปี แห่งความสำเร็จและก้าวต่อไปของ อพวช. เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความสำเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปี และนำเสนอทิศทางของก้าวต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสังคมไทย โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ อันนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมของประชาชนและเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
National Research Council of Thailand
ZERO WASTE เพื่อเรา เพื่อโลก นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสีย เหลือศูนย์ การส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้มีปริมาณขยะที่ต้องกำจัด
ลดน้อยลงจนเป็นศูนย์ ด้วยหลักการ 3Rs คือ Reduce ลดการใช้ บริโภคแบบพอเพียง ละเว้นของฟุ่มเฟือย เลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นกระเป๋าผ้าหรือตะกร้าแทน Reuse การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ เช่น การนำขวดแก้วมาใช้ซ้ำ การบริจาคเสื้อผ้า แทนการทิ้ง และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ถุงผ้าสำหรับใส่แก้วเครื่องดื่ม กระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Thailand Science Research and Innovation
Super Fruits นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมสำหรับเด็กเรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของผลไม้ไทย ประโยชน์ของผักและผลไม้ที่มาจาก รูป-รส-กลิ่น ของผลไม้ และความรู้เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพในผักและผลไม้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากผลไม้และผักในรูปแบบต่าง ๆ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
Institute of Community Colleges
นวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับ การวิจัยและนวัตกรรม (การเกษตร) การวิจัยและนวัตกรรม (ผ้า)นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ช่างศิลป์พื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการวิจัยและนวัตกรรม นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในทางวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Northern Science Park Uttaradit Rajabhat University
โครงการ Business Brotherhood นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีบริษัทพี่เลี้ยงภาคเอกชนขนาดใหญ่เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
ธรรมชาติกับวิถีชีวิตในลุ่มน้ำโขง ชี มูล นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในลุ่มน้ำโขง เช่น พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ความหลากหลายของเห็ด ยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรม สู่นวัตกรรม นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมจาก Start up บริษัท MUSE Present เว็บไซต์ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ทำได้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
นิทรรศการการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) พื้นฐานของ ABCD ในยุค
The 4th IR นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเยาวชนและแรงงานในสังคมที่ต้องการทักษะการคิดขั้นสูงที่มีความจำเป็น ได้แก่ การคิดอย่างเชี่ยวชาญ (Expert Thinking) หรือการสื่อสารที่มีความซับซ้อน (Complex Communication) หรือแม้กระทั่งการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) ซึ่งปัจจุบันเป็น Soft Skills ที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 (The 4th Industrial Revolution) เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่และทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานในยุคอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 ให้พร้อมทำงานร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
KMITL ก้าวไกลสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลความรู้
ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ ส่งเสริมความเข้าใจและกระตุ้นความคิดในการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
We มจธ. นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ มจธ. โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมและผลงานนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Science, Mahidol University

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Institute for Innovative Learning, Mahidol University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้และความก้าว หน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับ การสาธิตและทดลองการปล่อยวัตถุและคำนวณด้วยตนเองจากสูตรที่กำหนดไว้ เพื่อเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของความเร็วต้นและความเร็วปลายจากระบบคำนวณอัตโนมัติ การออกแบบระบบนี้ใช้สำหรับการดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ โดยงานวิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภาครัฐ Government Organizations

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
Defense Science and Technology Department, Ministry of Defense
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านความมั่นคง นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทหารของกระทรวงกลาโหม
การสาธิตและการใช้สื่อประกอบกิจกรรม การมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านป้องกันประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิต เวทีการแสดง การมีส่วนร่วมจากผู้เข้าชมงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน โดยเป็นความร่วมมือจัดแสดงผลงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน
Electricity Generating Authority of Thailand, Ministry of Energy
นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า EGAT GO GREEN กฟผ. ชวนทุกคนมาเรียนรู้และสนุกสนานไปกับโลกพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทำความรู้จัก “EGAT HERO” อาชีพธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กับภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
รู้ทันฝุ่น PM2.5 นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมแสดงเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ และข้อมูลคุณภาพอากาศประเทศไทยทาง Application Air4Thai

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Environmental Quality, Ministry of Natural Resources and Environment
เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เยาวชนและผู้เข้าชมงานสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาได้ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมกิจกรรมและเกมเสริมความรู้เรื่อง การจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะทะเล และการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization Under the Royal Patronage of H.M. The King
ZOO THAILAND เรียนรู้การทำงานของผู้ดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ผ่านการสัมผัสและลงมือทำด้วยตนเอง กิจกรรมทำของเล่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ สนับสนุนให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ กิจกรรมศิลปะเพื่อการอนุรักษ์ และวิดีทัศน์การทำงานของผู้ดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Thai Health Promotion Foundation
Food & Fit สนุกหยุดโรค นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัยและความรู้เท่าทัน ให้เยาวชนเลือกหรือตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ การทานอาหาร การเล่นที่ดี
การเลือกทานอาหารอย่างเข้าใจและการได้เล่นเพื่อเรียนรู้จะนำไปสู่สุขภาพดีแห่งอนาคตที่สดใส ห่างไกลโรค กิจกรรมออกแบบให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกสรรเมนูอาหารของตัวเองในแต่ละมื้อของวัน พร้อมกับรับรู้ข้อมูลปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อวัยตนเอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การเลือกทานอาหารซึ่งอาจนำไปสู่โรคที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองได้ และแนวทางป้องกันด้วย Keyword หลัก 3 ลด 3 เพิ่ม คือ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม เพิ่มผัก เพิ่มผลไม้ เพิ่มออกกำลังกาย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)
Thai PBS พื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Thai PBS learning space) เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอการเรียนรู้เรื่องสะเต็มศึกษา (STEM) และการเข้ารหัส (Coding) ผ่านกิจกรรมในรายการต่าง ๆ ของสถานี และการประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและช่องรายการ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
Tourism Council of Thailand
การละเล่นเด็กไทย โดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอดการละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงการละเล่นแบบไทยที่มีมาอย่างยาวนาน เช่น การละเล่นขี่ม้าส่งเมือง แมงมุมขยุ้มหลังคา และจ้ำจี้ และกิจกรรมการวาดภาพในกระจกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สีของเด็กที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสารเคมีหากมีการสัมผัสหรือการกิน เพื่อให้เยาวชนสามารถเล่นได้อย่างสบายใจ สร้างสรรค์ เกิดจินตนาการและสนุกสนาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณี
National Geological Museum Pathum Thani
ทรัพยากรธรณีเพื่อการปรับปรุงพัฒนาดินเค็มและทรัพยากรแร่เพื่อการเกษตร นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาดินเค็มเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและแร่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถปรับปรุงดินที่มีความเค็มให้มีสภาพดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกได้ และนำเสนอเกี่ยวกับทรัพยากรแร่เพื่อการเกษตรซึ่งเป็นการนำความรู้ของคุณสมบัติของแร่ที่เป็นแร่ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ ได้แก่ เหล็ก (Fe), ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), โบรอน (B), โมลิบดินัม (Mo) และคลอรีน (Cl) นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
PTT Metro forest Learning Center
Green Urban ตอน ป่าอยู่กับเรา เราอยู่กับป่า นิทรรศการและกิจกรรม Road Show ของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีและธรรมชาติ การดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะธรรมชาติอยู่รอบตัวเรา ประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้การบำบัดในด้านความสวยงามของแหล่งที่อยู่อาศัย และการมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น การจำลองพื้นที่ภาพรวมของป่าในกรุง ผ่านชิ้นงาน การตกแต่งมุมในบูธนิทรรศการ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ข้อมูลความรู้ของพื้นที่ป่าในกรุ และข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของ ปตท. ผ่านการสแกน QR CODE และกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ความสนุกในการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Energy Regulatory Commission
นิทรรศการ พลังงานไฟฟ้า พลังชีวิต (Energy is life) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด กิจกรรมการดำเนินงานของ กกพ. ผ่านสื่อนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต แวนเดอร์กราฟ เกมบ้านพลังไดนาโม และเกมเมืองพลังงานทดแทน การย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับ นิโคลา เทสลา สุดยอดนักประดิษฐ์ ผู้พลิกวงการไฟฟ้า เรียนรู้วิวัฒนาการไฟฟ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ร่วมค้นหาคำตอบ “จริงหรือที่พลังงานไฟฟ้าจะหมดไป” และ “ชีวิตจะเป็นอย่างไร…เมื่อไม่มีพลังงานไฟฟ้า” ร่วมกันสร้างเมืองอนุรักษ์พลังงานไปกับเกม SPARK CITY THEME PARK และประดิษฐ์ของเล่นสนุก ๆ ใน Workshop “เราคือทีมเดียวกัน”

หน่วยงานเอกชน Private Sectors

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Gammaco (Thailand) Co., Ltd.
วิทย์ บึ้ม นิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิดว่า นักวิทยาศาสตร์ สานฝันให้ทุกคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทางกายภาพและชีวภาพ โดยให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และให้ความรู้ผ่านการนำเสนอการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Minor Corporation Public Co.,Ltd
Minor Mojobot Competition นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม coding robot boardgame

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
BEC-Tero Entertainment Public Company Limited
BEC-TERO MUSIC COURSE ห้องเรียนเปียโนอินเตอร์แอคทีฟ ออนไลน์สำหรับทุกคน นิทรรศการและกิจกรรมที่นำเสนอการเล่นดนตรีอย่างมีความสุขเพราะใคร ๆ ก็เล่นได้กับ บีอีซี-เทโร มิวสิคคอร์ส จำลองห้องเรียนเปียโนรูปแบบ Interactive Online Class นวัตกรรมการเรียนเปียโนออนไลน์อันดับ 1 ที่ตอบโต้ทุกตัวโน้ตสัมผัส พร้อมคำอธิบายแนะนำจากครูดนตรีมืออาชีพ ใน 1 คาบเรียนเยาวชนจะได้เรียนรู้และฝึกในทุกทักษะ ทั้งการฟังจังหวะ การอ่านและร้องโน้ต และฝึกเล่นเพลงเปียโน สามารถเรียนในห้องเรียน และฝึกซ้อมต่อเนื่องที่บ้านกับเพลงฮิตที่ชอบหลากหลายแนว ตั้งแต่ เพลงคลาสสิค, ป็อป, แจ็ซ จนถึงเพลงร็อคจากศิลปินทั่วโลก อาทิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โดยเป็นเครื่องมือการสอนที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูตั้งแต่การเตรียมเนื้อหาและแผนการสอน รูปแบบกิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงการวัดและเก็บผลคะแนนการเรียนและการฝึกซ้อมทุกครั้งของนักเรียน และรวมออกมาเป็นกราฟแสดงผลคะแนนทุกภาคเรียน

บริษัท สยาม เอ็ดดูเคท จำกัด
Siam Educate Co., Ltd.
Young thinking innovator & inspiration นิทรรศการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานได้สร้างแบบจำลองหรือกลไกลต่าง ๆ ด้วยแนวคิดของตนเอง โดยจัดพื้นที่สำหรับให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้กิจกรรมด้านการออกแบบ และสร้างแบบจำลองต่าง ๆ ตามจินตนาการและสามารถควบคุมผลงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลไกเช่น รอก เฟือง การทดกำลังและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น

บริษัท มัลติซายเทค จำกัด MultiScitech Co., Ltd. STEM EDUCATION นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้าง Digital Mindset โดยการนำนวัตกรรมการเรียนรู้จากชุดสื่อ K’nex Arduino ชุดสื่อ Electronic Brain Box และ Board Game มาจัดแสดงเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรม Young STEM & A Entrepreneur ให้กับเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Arduino ทำกิจกรรม Board Game การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นด้วย ชุด Electronic Brain Box โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ บริษัท มัลติซายเทค จำกัด บริษัท ภูมิสมิทธิ์ จำกัด และเครือข่ายชมรมผู้ผลิต Board Game ไทย

บริษัท ดิ๊กอิทอัพ จำกัด
Digitup Co., Ltd.
ไดโนเสาร์ นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การเป็นนักบรรพชีวินให้แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าชมงาน นิทรรศการจัดแสดงบอลลูนไดโนเสาร์ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ไทแรนโนซอรัส เรกซ์ หรือ ที. เรกซ์ (T. rex) และสายพันธุ์ไตรเซอราทอป (Triceratops) รวมทั้งจัดกิจกรรมหลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในการค้นหาซากฟอสซิลไดโนเสาร์

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
Imagineering Education Co., Ltd.
Computation Thinking and STEM+A Maker for Thailand 4.0 นำเสนอการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding โดยเรียนรู้ในเรื่อง AI IoT หรือ Maker จึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้เยาวชนของเราเติบโตไปอย่างแข็งแรงมั่นคง ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยให้สามารถกำหนดทางเลือกอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนสามารถเป็นนวัตกร หรือนักประดิษฐ์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ผ่านทางกิจกรรม Workshop หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันทักษะด้าน coding ในเรื่อง AI IoT Maker และ Workshop STEAM ภายในบูธ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
NANMEEBOOK Co., Ltd.
Hello Coding เก่งวิทยาการคำนวณ นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับ การเข้ารหัส (Coding) ที่แสดงให้เห็นว่า Coding ไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นจากการเรียนรู้แบบ unplugged เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงความสำคัญของ
การ Coding การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment,
The Federation of Thai Industries
เปิดโลกบรรจุภัณฑ์กับ TIPMSE นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับ Circular Economy of Packaging หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนของบรรจุภัณฑ์ ที่นำเสนอการให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด และการทำให้บรรจุภัณฑ์กลายเป็นของเสียที่ต้องกำจัดหรือทำลายทิ้งน้อยที่สุด โดยนิทรรศการนี้จะเน้นส่งเสริมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหนึ่งในวงจรในฐานะผู้บริโภค ให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ออกจากขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ” คัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกองขยะทั่วประเทศลดลง ผ่านการเรียนรู้จากชุดนิทรรศการและกิจกรรมเกมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวันทั้ง 5 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง และกล่องเครื่องดื่ม

สมาคม (Associations)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Chemical Society of Thailand

สมาคมอุทยานแห่งชาติ
National Parks Association of Thailand

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
The Council of Scientific and Technological Associations of Thailand
อาชีพเทคโนโลยีปี 2020 และในอนาคต นิทรรศการและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนไทยในสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สารสนเทศ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิทยาการทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร โดยนำเสนอเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่สอดรับกับ BCG-Economy (Bio-Circular-Green economy) ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ถึงบุคลากรใน EEC (Esteem Economic Corridor) ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี นิทรรศการนำเสนอความรู้ที่ให้เยาวชนเข้าใจในหน้าที่และบทบาทแต่ละกลุ่มอาชีพ ผ่านแผ่นนิทรรศการที่ทำจากกระดาษที่เป็นมิตรกับวิ่งแวดล้อม

มูลนิธิ (Foundation)

มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
Semathai Marionette Foundation Arts for Social
หุ่น วิวัฒน์ นวัตกรรม นิทรรศการและกิจกรรมที่ผู้เข้าชมสามารถไปร่วมเรียนรู้ ทดลองและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมหุ่นจากเทคโนโลยีท้องถิ่น ดิน ด่านเกวียน กิจกรรมธรรมชาติ นวัตกรรม นำภูมิปัญญา กิจกรรมกลไกการประดิษฐ์จากนักสร้างหุ่น และกิจกรรม หุ่นใหญ่ VS หุ่นยนต์ รวมทั้งกิจกรรม Workshop ที่สามารถสร้างผลงานของตนเองและนำกลับไปได้ โดยกิจกรรมจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน ได้แก่ การปั้นดินมวลเบา ร้อยลูกปัดรูปทรง การควบคุมหุ่นเชิดขนาดใหญ่และควบคุมหุ่นยนต์ การประดิษฐ์หุ่นกับนักสร้างหุ่นโคลัมเบีย การสร้างหุ่นจากวัสดุท้องถิ่น หุ่น DIY และหุ่นชักสาย และการแสดงสาธิตหุ่นประเภทต่าง ๆ จากคณะหุ่นสายเสมา คณะหุ่นสายช่อชะคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะหุ่นสายตามั๊วะ จังหวัดบุรีรัมย์ และ Nicov Botelladearroz นักเชิดหุ่นชาวโคลัมเบีย

พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา
Rungaroon Toy Museum
ของเล่นไม้กับฟิสิกส์ นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดแสดงของเล่นไม้เคลื่อนไหวจากที่สูงสู่ที่ต่ำ 10 ชนิด
และกิจกรรมของเล่นไม้ สาธิตการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุใกล้ตัวด้วยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

นิทรรศการหน่วยงาน ต่างประเทศ

ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดย The Danish Embassy

Lego Education by Gammaco (Thailand) Co., Ltd.
40 ปี กับ เลโก้ เอ็ดดูเคชั่น นิทรรศการและกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน STEAM Education ผ่าน LEGO® ตัวต่อรูปเหลี่ยม สัมผัสประสบการณ์ทำสิ่งประดิษฐ์ Hands-on และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการในรูปแบบของ Digital และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องกลอย่างง่าย โดยสังเกตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พบเห็น โดยเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย The Embassy of the Federal Republic of Germany

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

EGS-plan (Bangkok)

Enapter

Siemens Mobility

German-Thai Chamber of Commerce

Indorama Ventures

Covestro (Thailand)

Oryx Stainless (Thailand)

Fang Thai Factory Limited Partnership

CLAAS
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering
Innovations for a Sustainable Future – Let’s create our sustainable now!
นิทรรศการและกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรม และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้เข้าชมจะได้ท่องไปในโลกของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการขับเคลื่อนยานยนต์อันชาญฉลาด พลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยสโลแกน Let’s create our sustainable now โดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีจากบริษัทของเยอรมนีในประเทศไทย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการของ Thai-German Climate Program ที่เผยให้เห็นผลลัพธ์ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี กิจกรรมประกอบด้วย 4 สถานี ในหัวข้อพลังงาน การขับเคลื่อนยานยนต์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเกษตรกรรม

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย The French Embassy

French National Research Institute for sustainable development and Agricultural Research for Development
France – IRD – NSM นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงที่มีส่วนสำคัญของวงจรในธรรมชาติ โลก พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทสำคัญของแมลง (Insects) ในระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันโรคและการติดเชื้อ รวมทั้งการบริโภคอย่างยั่งยืนและความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กล้อง VR กิจกรรม Vortex Dynamics และ Colours are swirling

ประเทศญี่ปุ่น โดย The Embassy of Japan

National Institute of Information and Communication Technology (NICT)

Government of Japan

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Japan Science and Technology Agency (JST)

University of Tokyo and Asian Institute of Technology (UT & AIT)
Science, Technology and Innovation of Japan นิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์กรของประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งมั่นและกระตุ้นให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ นิทรรศการจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันวิจัยและบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นความร่วมมือและวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเทศสหราชอาณาจักร โดย British Council

UK excellence in response to climate change นำเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (Climate change in supporting SDGs) กิจกรรมประกอบด้วยความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change through VDO and Game) และจัดแสดงโครงการ Newton Fund Research และกิจกรรมของบริติช เคานซิล ที่รณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงานต่างประเทศที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการภาพถ่าย River Beauty of ASEAN

ประเทศ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม โดย Volkswagen, Brunei และ Seria Energy Lab Brunei

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Department of International Science Communication, Beijing Development Center of Popular Science (BAST)

ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย UNDP, Indonesia, DoctoRabbit Science Inc., Indonesia และ The Indonesia Academy of Science

ประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดย Ministry of Education (Science and Technology), The Republic of Union of Myanmar

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย PUB, Singapore’s National Water Agency และ Science Centre Singapore

นิทรรศการภาพถ่าย River Beauty of ASEAN นำเสนอนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและความเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน และความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเรื่องการจัดการน้ำและสุขาภิบาล การพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน และสาธารณชนควรได้รับความรู้และเกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นิทรรศการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน

ONLINE PLATFORM

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เป็นต้นไป ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่

3D Virtual Exhibition 
นิทรรศการเสมือน 3 มิติ 

นำทุกท่านเสมือนเดินเข้าชมงานจริง จัดเต็มกับความรู้ ความสนุกสนาน ของ 6 นิทรรศการหลักของงาน ได้แก่ 

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (ROYAL PAVILION)  
 • 1 วัน (บนดาว) อังคาร  (SOL#1 : A DAY ON MARS)  
 • มหันตภัยจิ๋ว  (MICRO MONSTER)  
 • ขบวนการพิทักษ์พืช พิทักษ์โลก  (PLANT RANGER)  
 • เจาะนวัตกรรมเกม  (TECH BEHIND GAMES)  
 • อนาคตออกแบบได้  (SUSTAINABLE DESIGN)

เปิดให้เข้าชมในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมกิจกรรมและเกมออนไลน์มากมาย ที่ www.thailandnstfair.com  

360 องศา Live Streaming
ถ่ายทอดสดในมุมมอง 360 องศา
 

ตลอดการจัดงาน กับการเยี่ยมชมงานของ Presenter และ Influencer พร้อมการเล่นเกมแจกรางวัล ตลอดการจัดงานทุกวัน 13-23 พฤศจิกายน 2563 ทางเฟสบุ๊คของงาน NSTFair Thailand  ติดตามกำหนดการ Live Streaming  สาระความรู้ของงาน  การเยี่ยมชมงานของ Presenter และ Influencer รวมทั้งการเล่นเกมแจกของรางวัล Limited Edition ของงาน และเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมของงาน 

กดติดตามได้ที่ www.facebook.com/nstfairTH