มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
National Science and Technology Fair 2020
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการ

1. British council workshop ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

วันที่

14 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น.

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

2. เสวนาวิชาการ Design ชีวิต แบบ New Normal

วันที่

16 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 12.00 น.

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

3. เสวนาวิชาการ ค ฅ รักและรักษ์มด

วันที่

16 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น.

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

4. เสวนานานาชาติ Symposium on Science Festival 2020

วันที่

17 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง LEGO® THERAPY

วันที่

18 พ.ย. 2563

22 พ.ย. 2563

เวลา

9.30 – 12.00 น

9.30 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 8

รายการ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำด้วย LEGO EDUCATION

วันที่

18 พ.ย. 2563

22 พ.ย. 2563

เวลา

13.30 – 16.00 น

13.30 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 8

รายการ

7. เสวนา เรื่อง มาตรฐานชื่อสามัญสำหรับปลาไทย

วันที่

18 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ สนุกคิด ประดิษฐ์ของเล่น STEM

วันที่

18 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กว่าจะมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่

19 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 8

รายการ

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยธรรมชาติที่งดงาม

วันที่

19 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 8

รายการ

11. เสวนาวิชาการ เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์ไทยไม่ไส้แห้ง”

วันที่

19 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

12. เสวนา เรื่อง “พันธุศาสตร์เพื่อชีวิต พิชิตโนเบล”

วันที่

19 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

13. Seminar on climate change hackathon (British council)

วันที่

21 พ.ย. 2563

เวลา

10.30 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 8

รายการ

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai toys)

วันที่

22 พ.ย. 2563

เวลา

9.00 – 12.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9

รายการ

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Toys)

วันที่

22 พ.ย. 2563

เวลา

13.00 – 16.00 น

สถานที่

จูปิเตอร์ 9