NBT งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผู้เข้าชมเกินเป้า 1 ล้านคน วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ข่าวค่ำ สัมภาษณ์รองกรรณิการ์